ریشه بافی

ریشه بافی  فرش هنگامی که بافت فرش به اتمام رسیده و پایان می‌یابد، باید این دستبافته را از روی دار جدا و یا به اصطلاح از روی دار پایین کشید. برای این کار در حدوده ده سانت پایین‌تر از فرش، تارها را می‌برند. به عبارت دیگر در حدوده ده سانت از تار، از سویی به […]